• Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

A) Yasal Düzenleme

Türkiye’de de OECD standartları baz alınarak, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan "örtülü kazanç" müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesi ile "Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı" adı altında yeniden tanımlanmış, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/5. maddesinde de paralel bir düzenlemeye yer verilmiştir.

Bahsi geçen düzenlemeler ile 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Transfer Fiyatlandırması uygulaması çerçevesinde; kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılan kazançların brüt tutarı üzerinden cezalı Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi (duruma göre Katma Değer Vergisi, Gümrük Vergisi) tarhiyatı, kar dağıtımına bağlı olarak cezalı Gelir Vergisi Stopajı tarhiyatı ve son alarak kar payını elde etmiş sayılan ortak açısından da durumuna göre cezalı Gelir Vergisi tarhiyatı söz konusu olabilecektir.

B) Mükelleflerin Yapması Gereken Hazırlıklar

  • Mükelleflerin öncelikle faaliyet süreçlerini ve ekonomik verilerini analiz ederek, ilişkili kişilerle yapmakta oldukları ticarete yönelik emsal fiyat ya da kar marjı aralığı tespiti (Benchmarking Analysis) çalışmaları yapmaları, transfer fiyatlandırması stratejilerini oluşturmaları, oluşturulan stratejilerini pazardaki  yapısal ticari değişiklikler ile firmanın fonksiyon ya da organizasyon yapısındaki değişiklikleri dikkate almak suretiyle periyodik olarak revize etmeleri, ilişkili kişiler ile ticaretin emsallere uygun fiyat veya bedel üzerinden yapıldığını kanıtlamaya yönelik belgelendirme  yapmaları gerekmektedir.
  • Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak "TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM" doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.
  • Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar "YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU" hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.

C) Transfer Fiyatlandırmasına Yönelik Hizmetlerimiz

Türkiye için çok yeni sayılan Transfer Fiyatlandırması düzenlemesinin yurt dışı uygulamaları konusunda özel eğitim almış, derin teknik bilgiye sahip uzman kadrosuyla, alanında 30 yıllık hizmet tecrübesiyle Şirketimiz; Transfer Fiyatlandırması uygulaması nedeniyle müşterilerinin karşılaşabilecekleri mali risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimum düzeye indirilmesine yönelik olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

  • Firma süreç ve fonksiyon analizi çalışmaları, özel AMADEUS programı veri tabanından yararlanarak karşılaştırma çalışmaları v.b. yöntemlerle transfer fiyatlandırması stratejisinin oluşturulması.
  • Pazardaki yapısal ticari değişikliklerin ve firmanın fonksiyon ya da organizasyon yapısındaki değişikliklerin dikkate alınması suretiyle transfer fiyatlandırması stratejisinin revize edilmesi.
  • Yurt dışında ana merkez tarafından oluşturulmuş bir transfer fiyatlaması politikası mevcutsa, bu politikaların ve tanımlanmış yöntemlerin Türkiye’ye adaptasyonu.
  • Şirketlerin mevcut transfer fiyatlaması uygulamalarının analizi, grup transfer fiyatlaması uygulamalarının belgelendirilme sürecinin gözden geçirilmesi, analizi ve risklerin saptanması.
  • Uygulayacağı yöntem konusunda tereddütü bulunan mükelleflerin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte İdare’ye başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinin hazırlanması ve ön anlaşma sürecinin yönetilmesi.
  • Her türlü transfer fiyatlandırılması uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Gelir İdaresi nezdinde ve yargı aşamasında destek hizmetleri.
  • İstenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmek üzere "Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu" hazırlanması.