• Kurumsal Danışmanlık

BİR OCAK PROJE VE KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. kurumsal danışmanlık alanında  deneTİM grubu içerisinde yaklaşık 20 yıldır edindiği tecrübe ve bilgi birikimini yeni kimliği ile birleştirerek 2010 yılından beri kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışına başlamıştır.
 
deneTİM Grubu’nun bir yan kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan BİR OCAK PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETERİ LTD. ŞTİ. olarak sunduğumuz kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Kurumsal Hizmetler
 • Şirket Evlilikleri
 • Eleman Seçme ve Yerleştirme

A) Kurumsal Hizmetler

Bu konuda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Kurulacak şirketlerin yapıları (limited, AŞ, irtibat bürosu vb) ve bunun şirketler üzerindeki sonuçları hakkında danışmanlık hizmetleri vermek
 • Ortaklar arası her türlü sözleşmeyi hazırlamak
 • Şirket kuruluşları ile ilgili her türlü belgelerin hazırlanmasını, bu belgelerin eksiksiz ve doğru olarak zamanında ilgili resmi kurumlara iletilmesini ve bu aşamadan sonraki hukuki işlemleri takip etmek
 • Yurt dışından Türkiye’de çalışmak üzere gelen yabancıların çalışma ve oturma izinlerini almak
 • Şirketlerin Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Devir, Birleşme, Bölünme, Tasfiye, Nev’i Değişikliği gibi işlemlerinin vergi mevzuatının yanı sıra Türk Ticaret Hukuku’na uygunluğunun değerlendirilmesi ve bu işlemlerle ilgili destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • Yatırım teşvik belgesi, dahilde işleme belgesi gibi tüm izinlerle ilgili işlemleri yürütmek
 • Türk Ticaret Kanunu uygulamalarında ve bu kanun kapsamında ticari sözleşmelerin hazırlanmasında destek hizmeti vermek
 • İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınız için, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri vermek
 • Gayrimenkullerin kiralanması, satın alınması, satılması, ipotek tesisi ve kaldırılması hususlarında danışmanlık ve destek hizmeti vermek

B) Şirket Evlilikleri

İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinin gerek yerli gerekse yabancı sermayeli müşterilerimize etkileri ortak arama, şirket evlilikleri gerçekleştirme, teknoloji & bilgi transferi sağlama ve şirket satışları şeklinde olmuştur.

Türk sermayeli şirketlere yabancı sermayeli şirketlerin teknolojisi, bilgi birikimi ve finansal kaynakları cazip gelmektedir. Diğer taraftan, yeni bir piyasa, ucuz iş gücü ve Türk piyasasında edinilmiş tecrübe yabancı sermayeli şirketleri yukarıda belirtilen hizmetlerimiz için bize başvurmalarını sağlayan en önemli faktörlerdir.

Tarafımızdan verilen hizmetler aşağıdadır:

 • Seçilen yurtiçi ve yurtdışı sektörler hakkında araştırma yapmak ve genel bilgi sağlayacak kısa sektör raporları hazırlamak
 • Pazarı incelemek ve aynı sektörde faaliyet gösteren firmaları tespit etmek, bu firmalara ulaşarak üzerinde çalışılan proje, ortak girişim vb. hakkında bilgi vermek
 • İlgilenen firmalarla görüşme ayarlamak
 • Ortaklık görüşmelerinde bulunan yerli veya yabancı müşterilerimize toplantılarda eşlik etmek vergi danışmanlığı ve Türk Ticaret Kanunu uygulamaları dahil olmak üzere her türlü danışmanlık hizmetini sunmak
 • Özellikle müzakereler, iyi niyet mektubu, ortaklararası anlaşmalar gibi anlaşmaların hazırlanması aşamalarında yardımcı olmak

C) Eleman Seçme ve Yerleştirme

Eleman seçme ve yerleştirme hizmetleri, her geçen gün büyüyen aday bankamız ile yerli ve yabancı sermayeli değişik sektörlerdeki müşterilerimize her kademedeki eleman arayışları sırasında sunulmaktadır.

Bu süreçte ilk adım müşteri gereksinimlerinin ve pozisyon için gerekli niteliklerin belirlenmesidir. Bu amaçla müşterinin faaliyetleri, kurumun yapısı ve kültürünü tanımaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. Böylece pozisyonun organizasyondaki yeri, sorumluluklar ve ücret paketleri hakkında bilgi toplanır. Ayrıca pozisyonun gerektirdiği nitelikler eğitim, beceri, kişilik özellikleri, deneyim açısından belirlenir.

Pozisyona yönelik aday taraması gerek doğrudan mevcut portföyümüzde yer alan adaylar arasından gerekse ilan çalışması ile gerçekleştirilir. Gelen başvurular titizlikle incelenerek  uygun profildeki adaylar görüşmeye davet edilir. Mülakat teknikleri yoluyla adaylar değerlendirilir. Uygun adaylar kısa listeye alınır ve müşteriyle aday bilgileri ve değerlendirme sonuçları paylaşılır.

Müşteri ile adayların mülakat organizasyonu gerçekleştirilir.  Görüşme sonrası her iki tarafın da değerlendirmeleri alınır.

Başvuran adaylara başvurularının sonucu hakkında bilgilendirme yapılır.

Finalist adayın referans kontrolleri yapılır ve sonuçlar müşteriye iletilir. Müşteri tarafından talep edildiği takdirde aday ile ücret görüşmeleri, iş akdinin hazırlanması gibi destekleyici çalışmalar da tamamlanarak adayın işe yerleştirilmesi tamamlanır.

İşe yerleştirilen yeni çalışanın firma kültürüne uyumu ile çalışan ve müşteri memnuniyeti izlenir.